ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., από Ε.ΔΙ.Π. καθώς καί από Συνεργαζόμενους Διδάσκοντες.